Zadania

Projekt GOSPOSTRATEG-HTR składa się z dwóch faz. Pierwsza faza projektu obejmuje prace badawcze zmierzające do przygotowania procedur testowych, oraz oprzyrządowania niezbędnego do ich wdrożenia. Druga faza zawierać będzie wdrożenie opracowanych procedur poprzez wkomponowanie ich w system zgód i pozwoleń, w szczególności w zakresie Prawa atomowego. W ten sposób osiągnięty będzie zasadniczy cel projektu, jakim jest przygotowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych do wdrażania reaktorów HTR.

 

W ramach każdej z faz przewidziane są 4 zadania:

Faza A – faza badawcza (2019.02.01 – 2020.07.31)

Etap

Podmiot realizujący zadanie

1

Opracowanie metod diagnostyki materiałów strukturalnych w konstrukcji reaktora HTR

NCBJ

2

Opracowanie metod testowania materiałów strukturalnych w reaktorze jądrowym i wykonanie wyposażenia do testów w rdzeniu

NCBJ

3

Badania i analiza wybranych chemicznych aspektów wytwarzania oraz stosowania paliwa TRISO w reaktorze jądrowym HTR

IChTJ

4

Kompleksowa analiza koniecznych zmian środowiska prawnego oraz potencjalnych korzyści społecznych i ekonomiczno-przemysłowych dla polskiej gospodarki

MKiŚ, NCBJ

Faza B – faza przygotowań wyników (2020.08.01 – 2022.03.31)

Etap

Podmiot realizujący zadanie

5

Przygotowanie procesu licencjonowania (certyfikacji) reaktorów HTR na przykładzie reaktora badawczego

NCBJ, MKiŚ, IChTJ

6

Przygotowanie projektu regulacji prawnych dla realizacji inwestycji HTR; wypracowanie strategii w zakresie aspektów społecznych i ekonomiczno-przemysłowych projektu

NCBJ, MKiŚ, IChTJ

7

Pilotaż procedur testów wykorzystania materiałów konstrukcyjnych na potrzeby projektu reaktora HTR, w tym testy w rdzeniu reaktora Maria

NCBJ

8

Przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych budowy instalacji do produkcji paliwa do reaktorów wysokotemperaturowych

IChTJ