HTR na liście Krajowych inteligentnych specjalizacji

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe (HTR) znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w grupie KIS 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Otwiera to drogę do objęcia badań NCBJ w tej dziedzinie wsparciem m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Lista Krajowa Inteligentna Specjalizacja stanowi integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego po raz pierwszy przez Radę Ministrów w 2014 r. Jest to dokument otwarty, który podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W wyniku najnowszego uzupełnienia na liście znalazły się podpunkty: "Opracowanie i wdrożenie technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych do produkcji ciepła przemysłowego" oraz "Wytwarzanie ciepła procesowego dla przemysłu i kogeneracji przy użyciu wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych". Więcej informacji można znaleźć na stronach KIS: https://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/

źródło: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/htr-liscie-krajowych-inteligentnych-specjalizacji